Эчтәлек

XI йөздә яши.

Аның «Әл-Җамигъ» («Җыючы»), «Фәваид әл-Җәваһир» («Файдалы асыллар»), «Тарика Быргырия» («Болгар юлы») мөселман хокукына багышлана. Мөселман дөньясының күп кенә илаһият галимнәре Хуҗа Әхмәд әл-Болгаринең фикерләрен үрнәк итеп китерәләр.

Урта Азия солтаны Мәхмүд Газнәвинең (970 — 1030) остазы була.

Әдәбият

Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа (истоки, становление и развитие). К., 2004.